GEMENSAMT ANTAGNA AV MEDLEMMARNA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SNÖSTJÄRNAN

OBS! Tillägg om gasol-, kol- och elgrill är av styrelsen beslutat efter brandskyddsmyndighetens rekommendationer. 

Föreningens medlemmar och hyresgäster åtar sig att:

 • Akta och vårda sina bostäder samt annan egendom tillhörande föreningen.
 • Underhålla sina uteplatser och balkonger med tillhörande planteringar, eller om medlemmarna eller hyresgästerna bedömmer det omöjligt att själva utföra nödvändigt arbete, kontakta teknisk förvaltare av skötseln.
 • Blomlådor måste sitta på insidan av balkongräcket så det inte finns någon risk att de faller ner.
 • Sätta upp markiser, altaner, plank, staket samt övringa anordningar om det har godkänts av styrelsen.
 • Sätta upp utomhusantenn eller parabol, endast efter godkännande från styrelsen.
 • Omedelbart underrätta teknisk förvaltare om det i bostaden uppstår en skada vars avhjälpande inte kan uppskjutas
 • Endast utföra sådant arbete som inte kan störa övriga boenden i sina lägenheter och endast efter styrelsens medgivande
 • Endast efter tillstånd från styrelsen göra väsentliga förändringar av bostaden och att avstå från att renovera sina bostäder under kvälls- och nattetid (från kl. 19.00-09.00)
 • Källsortera enligt anvisningar angivna av föreningens styrelse eller den tekniske förvaltaren.
 • Hålla husdjur på ett sådant sätt att de inte för ojud eller rastas i planteringar eller på lekplatserna.
 • Visa sina grannar hänsyn genom att inom föreningens område avstå från högljudda aktiviteter som kan uppfattas som störande under nattetid (kl. 22.00-06.00) och att följa uppmaning från granne om att avsluta eller dämpa en aktivitet som av grannen uppfattas som störande.
 • Hålla trappuppgångarna fria från hushållsavfall, personliga tillhörigheter och skrymmande föremål.
 • Barnvagnsförråden i trapphuset är till för barnvagnar i första hand och I mån av plats cyklar. Barnvagnar har företräde. (Se information i barnvagnsförråden)
 • Trappuppgångar och hissar ska vara rökfria.
 • Säkerställa att också besökande och andra som inte är boende i bostadsrättsföreningen följer ovanstående föreskrifter.
 • Det är på grund av brandsäkerhetsskäl inte tillåtet att grilla med kolgrill på våra balkonger. El och gasolgrill är tillåtna på öppna balkonger. På inglasade balkonger är endast elgrill godkänt. 
 • Kolgrill som sätts upp på gårdarna får inte lämnas obevakande, utan skall vara släckta och kalla om de ska stå kvar, så att Inga barn och djur kan skada sig.
 • Det är inte tillåtet att ha båt, lastbil, båtsläp eller husvagn uppställd på någon av föreningens parkeringsplatser. Vid tillfälliga behov, kontakta styrelsen.