Ordningsreglerna för bostadsrättsföreningen är fastställda av styrelsen 2022-11-17 och är anslagna i trapphusen 2022-11-21

 

Reglerna är i allt väsentligt i överensstämmelse med vad som gällt sedan tidigare.

Ordningsreglerna är ursprungligen gemensamt framtagna av medlemmarna i bostadsrättsföreningen vid föreningens bildande. Styrelsen har därefter beslutat om vissa ändringar och tillägg. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter är preciserade i föreningens stadgar, senast antagna av föreningsstämmor 2018-03-21 och 2018-03-25.

Föreningens medlemmar och hyresgäster åtar sig att iaktta följande:

 1. Akta och vårda sina bostäder och annan egendom tillhörande föreningen. Detta innefattar det underhållsansvar som följer av 27 § i föreningens stadgar.
 2. Underhålla uteplatser och balkonger med tillhörande planteringar, vilka är upplåtna med nyttjanderätt. Blomlådor måste sitta på insidan av balkongräcket så att det inte finns någon risk för att de faller ner.
 3. Sätta upp markiser, altaner, plank, staket, utomhusantenn eller parabol samt övriga anordningar endast om de i förväg godkänts av styrelsen.
 4. Omedelbart underrätta förvaltaren eller styrelsen om det i bostaden uppstår en skada vars avhjälpande inte kan uppskjutas.
 5. Endast efter tillstånd från styrelsen göra väsentliga förändringar av bostaden.
 6. Förbud att renovera under vardagar 19.00–07.00 och helger 19.00–10.00
 7. Visa grannarna hänsyn genom att i möjligaste mån undvika att mellan klockan 22.00–06.00 använda bad eller dusch.
 8. Endast utföra sådan aktivitet som inte kan störa övriga boende samt endast efter styrelsens medgivande yrkes- eller affärsverksamhet i sina lägenheter.
 9. Visa sina grannar hänsyn genom att inom föreningens område avstå från högljudda aktiviteter som kan uppfattas som störande mellan klockan 22.00–07.00 samt att följa uppmaning från granne om att avsluta eller dämpa en aktivitet som av grannen uppfattas som störande.
 10. Källsortera enligt anvisningarna angivna av föreningens styrelse.
 11. Hålla husdjur på ett sådant sätt att de inte för oljud eller rastas i planteringar eller på lekplatser.
 12. Hålla trappuppgångar fria från sopor/skräp, personliga tillhörigheter och skrymmande föremål.
 13. Trappuppgångar och hissar skall vara rökfria.
 14. Det är på grund av brandsäkerhetsskäl inte tillåtet att grilla med kolgrill på våra balkonger. El och gasolgrill är tillåtna.
 15. Kolgrill som ställs upp på gårdarna får inte lämnas obevakade, utan skall vara släckta och kalla om de skall stå kvar, så att inga barn eller djur kan skada sig.
 16. Det är inte tillåtet att ha båt, lastbil, båtsläp eller husvagn uppställd på någon av föreningens parkeringsplatser. Parkeringsplats får inte nyttjas för personbil som är avställd eller inte körbar. Vid tillfälliga behov kan styrelsen kontaktas, exempelvis i avvaktan på bärgning eller reparation.
 17. Förråden i trapphuset är till för barnvagnar i första hand och i mån av plats cyklar. Barnvagnar har företräde. Se information i vid förråden. 
 18. Säkerställa att också besökande och andra som inte är boende I bostadsrättsföreningen följer ovanstående föreskrifter.